Rachunkowość została zdefiniowana jako prowadzenie lub sporządzanie ewidencji finansowej jednostki gospodarczej, analiza, weryfikacja i raportowanie takiej ewidencji oraz „zasady i procedury rachunkowości”; odnosi się ona również do funkcji księgowego. Księgowość odnosi się do zawodu lub zawodu księgowego, w szczególności w języku angielskim. Rachunkowość obejmuje kilka podobszarów lub obszarów tematycznych, w tym rachunkowość finansową, rachunkowość zarządczą, audyt, systemy informacji księgowej, systemy podatkowe i podatkowe.

Biuro rachunkowe a prowadzenie firmy

Rachunkowość finansowa koncentruje się na raportowaniu informacji finansowych organizacji do zewnętrznych użytkowników informacji, takich jak inwestorzy, potencjalni inwestorzy i wierzyciele. Oblicza i księguje transakcje biznesowe oraz sporządza sprawozdania finansowe dla użytkowników zewnętrznych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). GAAP z kolei wynika z szerokiego porozumienia między teorią i praktyką rachunkowości i zmienia się z czasem, aby zaspokoić potrzeby decydentów. Rachunkowość finansowa sporządza raporty zorientowane na przeszłość – np. sprawozdania finansowe sporządzone w 2006 r. zawierają roczne lub kwartalne sprawozdania z działalności w 2005 r., dotyczące organizacji jako całości.

Usługi biura rachunkowego

Prowadzisz firmę – sprawdź ofertę księgowości: https://balancesheet.pl/uslugi/

Zakres obowiązków biura rachunkowego

Ta dziedzina rachunkowości jest również studiowana w ramach egzaminów zarządu na uprawnienia aktuariusza. Interesujące jest to, że ci dwaj profesjonaliści, księgowi i aktuariusze, stworzyli kulturę bycia archiwistami. Rachunkowość zarządcza skupia się na pomiarach, analizach i raportowaniu informacji, które mogą pomóc menedżerom w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji celów organizacji.

W zakresie rachunkowości zarządczej wewnętrzne środki i sprawozdania opierają się na analizie kosztów i korzyści i nie podlegają obowiązkowi stosowania ogólnie przyjętej zasady rachunkowości (GAAP). W 2014 r. CIMA stworzyło Globalne Zasady Rachunkowości Zarządzania (GMAP). Wyniki badań z ponad 20 krajów na pięciu kontynentach, których celem jest ukierunkowanie najlepszych praktyk w tej dyscyplinie.

Co warto wiedzieć o księgowości?

Księgowość zarządcza sporządza sprawozdania dotyczące przyszłości – na przykład budżet na 2006 r. jest przygotowywany w 2005 r., a okres składania sprawozdań jest bardzo zróżnicowany. Sprawozdania takie mogą zawierać informacje zarówno finansowe, jak i pozafinansowe i mogą na przykład koncentrować się na konkretnych produktach i departamentach. Audyt jest weryfikacją oświadczeń poczynionych przez inne osoby w zakresie odpłatności i w kontekście księgowości jest to „bezstronne badanie i ocena sprawozdań finansowych organizacji”.